mr. B. Cornelissen (Bernard) | 17 april 2018

Concurrentiebeding kan vertrek “goed opgeleid personeel” naar derden niet voorkomen

De kwestie betrof een werknemer die 6 1/2 jaar in dienst is geweest bij (de rechtsvoorganger) van A-mac B.V. (hierna: A-mac). De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bevatte de volgende bepalingen:

“Artikel 13 Bijzondere Bepalingen
13.1 Concurrentiebeding
In aanmerking genomen dat de werknemer in contact komt met strategische, bedrijfskritische informatie en klantgegevens van A-mac is het volgende concurrentiebeding van kracht; het is werknemer verboden om zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de dienstbetrekking, alsmede gedurende 24 maanden na beëindiging daarvan, werkzaamheden te verrichten bij, te doen drijven, danwel daarbij op enigerlei wijze, hetzij direct, hetzij indirect (financieel) betrokken te zijn waar aanverwante of soortgelijke producten en diensten worden verleend, verhandeld en/of aangeboden als bij werkgever op straffe van een boetebetaling aan werkgever van €
250 per dag zolang de overtreding duurt.

13.2 Relatiebeding
Het is werknemer verboden zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de dienstbetrekking alsmede binnen een periode van 24 maanden na beëindiging van dienstbe-trekking direct of indirect diensten te verlenen c.q. werkzaamheden te verrichten die gelijk, soortgelijk of nauw verwant zijn aan die van werkgever, ongeacht of er sprake is van een vergoeding. De bepaling heeft betrekking op alle klanten die werkgever op het moment van ontbinden van de arbeidsovereenkomst had, gedurende 12 maanden / in een straalvan 40 kilometer rondom de vestiging van werkgever op straffe van een boetebetaling aan werkgever van € 500 per incident.”

Aan beide bedingen was eveneens een boetebeding gekoppeld.

Op 1 januari 2018 is werknemer in dienst getreden bij Coolblue B.V. (hierna: Coolblue). A-mac vorderde in kort geding werknemer te veroordelen tot betaling van € 19.750 wegens verbeurde contractuele boetes. Het concurrentiebeding en het relatiebeding zouden het de werknemer verbieden bij Coolblue in dienst te treden.

Oordeel kantonrechter Rotterdam

De kantonrechter oordeelt als volgt. A-mac stelt dat werknemer door indiensttreding bij Coolblue het concurrentiebeding overtreedt, omdat (1) de arbeidsovereenkomst tussen partijen nog geen 24 maanden geleden beëindigd is, (2) werknemer thans bij Coolblue werkt en (3) Coolblue soortgelijke producten en diensten als A-mac aanbiedt. Het concurrentiebeding bevat naar het oordeel van de kantonrechter, anders dan A-mac stelt, ook nog een vierde voorwaarde om tot het oordeel te komen dat sprake is van overtreding van het beding. Deze vierde voorwaarde houdt in dat werknemer door indiensttreding bij Coolblue in strijd moet hebben gehandeld met het doel van het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding is overeengekomen omdat werknemer bij A-mac in contact is gekomen met strategische, bedrijfskritische informatie en klantgegevens. Derhalve kan worden aangenomen dat A-mac met het concurrentiebeding wil voorkomen dat voornoemde zaken via een ex-werknemer bij een concurrent terechtkomen. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de stellingen van A-mac evenwel niet dat zij bang is dat dit doel in gevaar komt doordat werknemer thans bij Coolblue werkt, maar dat zij ‘gewoon’ niet wil dat door haar opgeleid personeel overstapt naar een concurrent. A-mac heeft in dit verband ook te kennen gegeven dat zij geen ‘opleidingsbureau’ van de markt wil zijn en leegloop van personeel wil voorkomen. De kantonrechter oordeelt dat uit het concurrentiebeding echter niet blijkt dat dit laatste een door het beding beschermd doel is. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter kan derhalve niet worden geconcludeerd dat werknemer door indiensttreding bij Coolblue het concurrentiebeding overtreedt. Daarnaast wordt het relatiebeding evenmin overtreden, aangezien niet is komen vast te staan dat Coolblue een klant van A-mac is. Het gevorderde wordt dan ook afgewezen.

Link naar de uitspraak: Rb. Rotterdam 27 maart 2018; ECLI_NL_RBROT_2018_2506

Noot: A-mac had er m.i. beter aan gedaan te stellen dat Coolblue door de indiensttreding van de werknemer de beschikking zou krijgen over strategische, bedrijfskritische informatie en/of klantgegevens. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst had immers ten doel juist dit te voorkomen.

mr. B. Cornelissen (bernard)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht | overeenkomstenrecht

Na een aantal jaren bij een grote rechtsbijstandverzekeraar te hebben gewerkt, is Bernard in 1998 overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten en heeft de postdoctorale Grotius Opleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

De pijn verdelen

De meeste van mijn zakelijke cliënten hebben 2020 gelukkig overleefd, maar als de huidige beperkingen blijven, dan ben ik bang dat een paar cliënten van mij het einde van 2021 niet gaan halen. Dat alleen de loonkosten (deels) worden vergoed is op zichzelf een prima initiatief. Ondertussen lopen de andere vaste lasten wel keihard door terwijl de omzetten sterk onder druk staan.

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 18 februari 2021 BREAKING NEWS: Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo ‘gewoon’ werknemers zijn met een...

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 31 december 2020 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT FeitenWerknemer is ruim 30 jaar als ambtenaar in dienst van de Rijksoverheid, waarvan 23 jaar als...

Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW).

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 20 oktober 2020 Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW). Doordat de rechtspersoon als rechtssubject met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor al haar verplichtingen, leidt...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>