mr. B. Cornelissen (Bernard) | 17 april 2018

Concurrentiebeding kan vertrek “goed opgeleid personeel” naar derden niet voorkomen

De kwestie betrof een werknemer die 6 1/2 jaar in dienst is geweest bij (de rechtsvoorganger) van A-mac B.V. (hierna: A-mac). De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bevatte de volgende bepalingen:

“Artikel 13 Bijzondere Bepalingen
13.1 Concurrentiebeding
In aanmerking genomen dat de werknemer in contact komt met strategische, bedrijfskritische informatie en klantgegevens van A-mac is het volgende concurrentiebeding van kracht; het is werknemer verboden om zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de dienstbetrekking, alsmede gedurende 24 maanden na beëindiging daarvan, werkzaamheden te verrichten bij, te doen drijven, danwel daarbij op enigerlei wijze, hetzij direct, hetzij indirect (financieel) betrokken te zijn waar aanverwante of soortgelijke producten en diensten worden verleend, verhandeld en/of aangeboden als bij werkgever op straffe van een boetebetaling aan werkgever van €
250 per dag zolang de overtreding duurt.

13.2 Relatiebeding
Het is werknemer verboden zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de dienstbetrekking alsmede binnen een periode van 24 maanden na beëindiging van dienstbe-trekking direct of indirect diensten te verlenen c.q. werkzaamheden te verrichten die gelijk, soortgelijk of nauw verwant zijn aan die van werkgever, ongeacht of er sprake is van een vergoeding. De bepaling heeft betrekking op alle klanten die werkgever op het moment van ontbinden van de arbeidsovereenkomst had, gedurende 12 maanden / in een straalvan 40 kilometer rondom de vestiging van werkgever op straffe van een boetebetaling aan werkgever van € 500 per incident.”

Aan beide bedingen was eveneens een boetebeding gekoppeld.

Op 1 januari 2018 is werknemer in dienst getreden bij Coolblue B.V. (hierna: Coolblue). A-mac vorderde in kort geding werknemer te veroordelen tot betaling van € 19.750 wegens verbeurde contractuele boetes. Het concurrentiebeding en het relatiebeding zouden het de werknemer verbieden bij Coolblue in dienst te treden.

Oordeel kantonrechter Rotterdam

De kantonrechter oordeelt als volgt. A-mac stelt dat werknemer door indiensttreding bij Coolblue het concurrentiebeding overtreedt, omdat (1) de arbeidsovereenkomst tussen partijen nog geen 24 maanden geleden beëindigd is, (2) werknemer thans bij Coolblue werkt en (3) Coolblue soortgelijke producten en diensten als A-mac aanbiedt. Het concurrentiebeding bevat naar het oordeel van de kantonrechter, anders dan A-mac stelt, ook nog een vierde voorwaarde om tot het oordeel te komen dat sprake is van overtreding van het beding. Deze vierde voorwaarde houdt in dat werknemer door indiensttreding bij Coolblue in strijd moet hebben gehandeld met het doel van het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding is overeengekomen omdat werknemer bij A-mac in contact is gekomen met strategische, bedrijfskritische informatie en klantgegevens. Derhalve kan worden aangenomen dat A-mac met het concurrentiebeding wil voorkomen dat voornoemde zaken via een ex-werknemer bij een concurrent terechtkomen. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de stellingen van A-mac evenwel niet dat zij bang is dat dit doel in gevaar komt doordat werknemer thans bij Coolblue werkt, maar dat zij ‘gewoon’ niet wil dat door haar opgeleid personeel overstapt naar een concurrent. A-mac heeft in dit verband ook te kennen gegeven dat zij geen ‘opleidingsbureau’ van de markt wil zijn en leegloop van personeel wil voorkomen. De kantonrechter oordeelt dat uit het concurrentiebeding echter niet blijkt dat dit laatste een door het beding beschermd doel is. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter kan derhalve niet worden geconcludeerd dat werknemer door indiensttreding bij Coolblue het concurrentiebeding overtreedt. Daarnaast wordt het relatiebeding evenmin overtreden, aangezien niet is komen vast te staan dat Coolblue een klant van A-mac is. Het gevorderde wordt dan ook afgewezen.

Link naar de uitspraak: Rb. Rotterdam 27 maart 2018; ECLI_NL_RBROT_2018_2506

Noot: A-mac had er m.i. beter aan gedaan te stellen dat Coolblue door de indiensttreding van de werknemer de beschikking zou krijgen over strategische, bedrijfskritische informatie en/of klantgegevens. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst had immers ten doel juist dit te voorkomen.

mr. B. Cornelissen (bernard)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht | overeenkomstenrecht

Na een aantal jaren bij een grote rechtsbijstandverzekeraar te hebben gewerkt, is Bernard in 1998 overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten en heeft de postdoctorale Grotius Opleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

De nieuwe ketenregeling en de gevolgen daarvan voor lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 29 mei 2020 DE NIEUWE KETENREGELING EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE LOPENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Één van de wijzigingen heeft betrekking...

Familierecht in tijden van (corona)crisis

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 30 april 2020 Familierecht in tijden van (corona)crisis De coronacrisis en de maatregelen van de overheid ter bestrijding hiervan hebben gevolgen voor iedereen. Dagelijks voelen we dit en het nieuws gaat nergens anders meer over....

Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 maart 2020 Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) AlgemeenDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat er zo snel...

Dag van het Erfrecht: 20 maart 2020

Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

ONTSLAG OP STAANDE VOET NA ZIEKMELDING DIE VOLGT OP AFWIJZEN VERLOFAANVRAAG

Werknemer is al 29 jaar in dienst bij werkgever, gedurende dit dienstverband zijn er geen incidenten geweest. Hij vraagt werkgever eind 2018 om toestemming voor verlof ingaande op 5 augustus 2019, dan wel enkele dagen daarna. Werkgever weigert het verlof…

Wijnflessen en de grote verdwijntruc

Een tijdje geleden heb ik een blog geschreven over de aansprakelijkheid van een wijnproducent voor de schade omdat één van haar wijnflessen uit elkaar is gesprongen tijdens het ontkurken. Toeval of niet, dit keer heb ik weer blog over een drankgerelateerd probleem. Sterker nog, het betreffende probleem heeft zelfs geleid tot bestuurdersaansprakelijkheid en dat is opmerkelijk te noemen want rechters zijn normaal gesproken zeer terughoudend bij het toewijzen van vorderingen waarbij voorbij wordt gegaan aan de rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon. Voordat ik verder ga, zal ik eerst vertellen wat er is gebeurd.

Dat is uit het leven gegrepen!

Ditmaal een blog over een procedure die ik heb gevoerd namens een alimentatieplichtige, waarin ik de rechtbank heb verzocht om voor recht te verklaren dat de partneralimentatie met terugwerkende kracht was geëindigd. De rechtsgrond die ik daarvoor heb aangevoerd, is in artikel 1:160 BW te lezen: “een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.”

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Hoe het internationaal privaatrecht (ipr) op het gebied van huwelijksvermogensrecht eindelijk weer wat overzichtelijker is geworden

Tot voor kort hadden we bij een vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding met internationale aspecten voor het bepalen van het toepasselijke recht vooral van doen met het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Sinds kort is dit verdrag aangepast. Lees meer..

Verkorting duur partneralimentatie: blij met een dode mus?

Wetswijziging op komst!
Na doorvoering van een aantal wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel is dit inmiddels door zowel de Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Het betreft de ‘wet herziening partneralimentatie’, die naar verwachting (maar helemaal zeker weet je het nooit) op 1 januari 2020 in werking zal treden. Lees meer …

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>