mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 maart 2020

Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Algemeen
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat er zo snel mogelijk een nieuwe regeling voor werktijdverkorting en financiële compensatie komt voor werkgevers die worden getroffen door de Coronacrisis.

Huidige regeling ingetrokken per 17 maart 2020
De huidige regeling werktijdverkorting (wtv-regeling) die gebaseerd was op het terugbrengen van de arbeidstijd in combinatie met de verstrekking van deeltijd-WW bleek onuitvoerbaar. Nadat er in zeer korte tijd door 78.000 bedrijven bij het ministerie van SZW toestemming was gevraagd om de arbeidstijd te mogen verkorten en haar internetsite dagen onbereikbaar bleef, kan er nu op de huidige regeling geen beroep meer worden gedaan; de regeling is ingetrokken De aanvragen die al waren ingediend, worden meegenomen in de nieuwe regeling. Nieuwe aanvragen voor de huidige regeling kunnen niet meer worden gedaan.
Naast het probleem van de praktische onuitvoerbaarheid van de wtv-regeling was deze regeling financieel ook niet erg gunstig voor zowel werkgevers als werknemers en bovendien onduidelijk. Het grootste misverstand was dat werknemers ervan uitgingen dat zij, indien de werkgever een beroep deed op de regeling, recht bleven houden op 100% van hun loon. Dat was echter niet het geval. Indien de werkgever toestemming kreeg voor werktijdverkorting werd deze op grond van de wet geheel vrijgesteld van haar verplichting om loon te betalen tijdens de periode van werktijdverkorting. Pas na de periode van werktijdverkorting (maximaal 24 weken) ontving de werkgever, die daartoe een aanvraag had gedaan bij het UWV, een WW-uitkering voor zijn werknemers. Deze bedroeg de eerste maanden 75% en de maanden daarna 70%. De werkgever was niet wettelijk verplicht om deze bedragen aan te vullen. Het nadeel voor de werknemer was dus dat hij niet kon rekenen op een doorbetaling van 100% van zijn loon. Voor de werkgever was het weinig aantrekkelijk dat er vanuit goed werkgeverschap wel verwacht werd dat zij het loon van de werknemer voorfinancierde (op basis van 75%/70%) en dit pas na afloop van de periode van werktijdverkorting in de vorm van WW-uitkeringen terugbetaald zag door het UWV.

De nieuwe regeling is totaal losgekoppeld van de WW en zal daardoor, volgens de minister, eenvoudiger uit te voeren zijn.

NOW
Wat er toe nu bekend is over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is dat:

– een aanvraag tot werktijdverkorting kan worden gedaan bij het UWV (voorheen moest dit gedaan worden bij het ministerie van SZW) door bedrijven van elke omvang;
– de regeling geldt voor bedrijven die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% (dit was voorheen een verwachting van 20% minder werk);
– het UWV na goedkeuring van de aanvraag voor een periode vanaf 3 maanden maximaal 90% zal bijdragen van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Deze periode kan één maal verlengd worden met nog een periode van 3 maanden;
– het UWV hierbij een voorschot zal verschaffen van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Hierbij kan nabetaling of terugvordering aan de orde zijn. Voor grote aanvragen (er is nog niet bekend wat hieronder wordt verstaan) is een accountantsverklaring vereist;
– de werkgever 100% van het loon door dient te betalen aan de werknemers gedurende de periode van werktijdverkorting;
– de werkgever zich bij de aanvraag vooraf committeert aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
– de regeling ook geldt voor oproep- en uitzendkrachten (dit was in de oude regeling niet het geval);
– de regeling met terugwerkende kracht werkt tot 1 maart 2020, met andere woorden: werkgevers kunnen een tegemoetkoming vragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020;
– De aanvragen die al zijn gedaan worden in het nieuwe systeem meegenomen.

Zodra de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud beschikbaar is zullen wij u nader informeren.

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 4 augustus 2020 Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer Wwft Met de invoering van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en...

De nieuwe ketenregeling en de gevolgen daarvan voor lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 29 mei 2020 DE NIEUWE KETENREGELING EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE LOPENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Één van de wijzigingen heeft betrekking...

Familierecht in tijden van (corona)crisis

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 30 april 2020 Familierecht in tijden van (corona)crisis De coronacrisis en de maatregelen van de overheid ter bestrijding hiervan hebben gevolgen voor iedereen. Dagelijks voelen we dit en het nieuws gaat nergens anders meer over....

Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 maart 2020 Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) AlgemeenDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat er zo snel...

Dag van het Erfrecht: 20 maart 2020

Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

ONTSLAG OP STAANDE VOET NA ZIEKMELDING DIE VOLGT OP AFWIJZEN VERLOFAANVRAAG

Werknemer is al 29 jaar in dienst bij werkgever, gedurende dit dienstverband zijn er geen incidenten geweest. Hij vraagt werkgever eind 2018 om toestemming voor verlof ingaande op 5 augustus 2019, dan wel enkele dagen daarna. Werkgever weigert het verlof…

Wijnflessen en de grote verdwijntruc

Een tijdje geleden heb ik een blog geschreven over de aansprakelijkheid van een wijnproducent voor de schade omdat één van haar wijnflessen uit elkaar is gesprongen tijdens het ontkurken. Toeval of niet, dit keer heb ik weer blog over een drankgerelateerd probleem. Sterker nog, het betreffende probleem heeft zelfs geleid tot bestuurdersaansprakelijkheid en dat is opmerkelijk te noemen want rechters zijn normaal gesproken zeer terughoudend bij het toewijzen van vorderingen waarbij voorbij wordt gegaan aan de rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon. Voordat ik verder ga, zal ik eerst vertellen wat er is gebeurd.

Dat is uit het leven gegrepen!

Ditmaal een blog over een procedure die ik heb gevoerd namens een alimentatieplichtige, waarin ik de rechtbank heb verzocht om voor recht te verklaren dat de partneralimentatie met terugwerkende kracht was geëindigd. De rechtsgrond die ik daarvoor heb aangevoerd, is in artikel 1:160 BW te lezen: “een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.”

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Hoe het internationaal privaatrecht (ipr) op het gebied van huwelijksvermogensrecht eindelijk weer wat overzichtelijker is geworden

Tot voor kort hadden we bij een vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding met internationale aspecten voor het bepalen van het toepasselijke recht vooral van doen met het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Sinds kort is dit verdrag aangepast. Lees meer..

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>