6 maart 2017

Kinderen in Vechtscheidingen

Al sinds jaar en dag zoeken overheid, politiek, wetenschappers en rechters naar methodes om kinderen van ouders in een echtscheiding zo goed mogelijk te beschermen. Ieder jaar zijn zo’n 70.000 minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders. Niet zelden worden zij daar het slachtoffer van en dragen zij de gevolgen daarvan de rest van hun leven met zich mee.
Dit leidt ook tot grote maatschappelijke schade als gevolg van (jeugd)criminaliteit, vandalisme, gedragsstoornissen, depressiviteit.

De laatste door de politiek bedachte oplossing was de invoering in 2009 van het verplichte ouderschapsplan voor mensen die wilden gaan scheiden. De gedachte was dat als ouders gedwongen zouden zijn om met elkaar om tafel te gaan zitten en afspraken te maken hoe het verder moet met de kinderen na de scheiding dat kan allemaal beter zou gaan. Dit blijkt een illusie.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat de juridische conflicten sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan niet zijn afgenomen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het aantal vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan is toegenomen en dat er meer sprake is van depressieve gevoelens en agressief gedrag bij kinderen dan voorheen. Het verplichte ouderschapsplan heeft de kinderen die te maken krijgen met een scheiding van hun ouders dus weinig of niets gebracht.

Ondertussen zoeken rechters, wetenschappers en politiek naar alternatieven om de belangen van kinderen in een echtscheiding zo goed mogelijk te waarborgen. Gedacht wordt aan verplichtstelling van ouderschapsbemiddeling (mediation) of verplichte deelname van scheidende ouders aan voorlichtingsbijeenkomsten over de effecten van een echtscheiding op kinderen.

Om de belangen van kinderen in problematische echtscheidingen zo mogelijk te beschermen kan de rechter ook nu al naast een toeziend voogd ook een bijzondere curator benoemen. Die adviseert de rechter dan specifiek over wat het meest in het belang is van de kinderen. Meestal is dit een advocaat. Die vertegenwoordigt dan het kind in de echtscheidingsprocedure. Een advocaat is echter jurist en in het algemeen beschikt deze niet over gedragswetenschappelijke kennis. Daarom is enige tijd geleden bij de rechtbank Zeeland-West Brabant een experiment gestart met de benoeming van gedragsdeskundigen (pedagogen, psychologen) tot bijzonder curator. Die voert gesprekken met het kind, de ouders en anderen die direct bij de opvoeding zijn betrokken, bijvoorbeeld leraren en onderwijzers. De gedachte is dat deze vanuit zijn gedragswetenschappelijke kennis en ervaring beter in staat zijn om met de kinderen te praten en te achterhalen wat er speelt in het gezin. Het experiment is in november 2016 afgerond met een evaluatierapport.

De ervaringen waren positief. Rechters vinden dat het inzetten van gedragsdeskundigen als bijzondere curator grote voordelen heeft. Rechters krijgen beter inzicht in wat echt in het belang van het kind is en wat de gevolgen zijn van het gedrag van de ouders op het welzijn van de kinderen. Ook ouders krijgen door de gesprekken met de bijzondere curator meer inzicht in de schadelijkheid van hun ruzies voor de kinderen. Zij staan meer open voor verandering van hun gedrag en soms lukt het hen daarna om alsnog zelf tot afspraken te komen over bijvoorbeeld de omgangsregeling. Bovendien ontstaat er beter zicht op wat de beste vorm van hulpverlening is. Naar aanleiding van de bij de rechtbank Zeeland-West Brabant opgedane ervaringen zullen ook bij de andere rechtbanken vaker gedragsdeskundigen worden ingezet als bijzonder curator.

Intussen geldt het wettelijk verplichte ouderschapsplan nog steeds en kunnen scheidende ouders, mits ze er serieus mee omgaan en er een goede invulling aan weten te geven, met een ouderschapsplan wel degelijk veel voordeel voor de kinderen bereiken.

Binnenkort zal op onze website een uitvoerige Whitepaper worden gepubliceerd met tal van wetenswaardigheden, tips en adviezen rond het Ouderschapsplan, die we u van harte aanbevelen.

De nieuwe ketenregeling en de gevolgen daarvan voor lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 29 mei 2020 DE NIEUWE KETENREGELING EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE LOPENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Één van de wijzigingen heeft betrekking...

Familierecht in tijden van (corona)crisis

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 30 april 2020 Familierecht in tijden van (corona)crisis De coronacrisis en de maatregelen van de overheid ter bestrijding hiervan hebben gevolgen voor iedereen. Dagelijks voelen we dit en het nieuws gaat nergens anders meer over....

Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 maart 2020 Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) AlgemeenDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat er zo snel...

Dag van het Erfrecht: 20 maart 2020

Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

ONTSLAG OP STAANDE VOET NA ZIEKMELDING DIE VOLGT OP AFWIJZEN VERLOFAANVRAAG

Werknemer is al 29 jaar in dienst bij werkgever, gedurende dit dienstverband zijn er geen incidenten geweest. Hij vraagt werkgever eind 2018 om toestemming voor verlof ingaande op 5 augustus 2019, dan wel enkele dagen daarna. Werkgever weigert het verlof…

Wijnflessen en de grote verdwijntruc

Een tijdje geleden heb ik een blog geschreven over de aansprakelijkheid van een wijnproducent voor de schade omdat één van haar wijnflessen uit elkaar is gesprongen tijdens het ontkurken. Toeval of niet, dit keer heb ik weer blog over een drankgerelateerd probleem. Sterker nog, het betreffende probleem heeft zelfs geleid tot bestuurdersaansprakelijkheid en dat is opmerkelijk te noemen want rechters zijn normaal gesproken zeer terughoudend bij het toewijzen van vorderingen waarbij voorbij wordt gegaan aan de rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon. Voordat ik verder ga, zal ik eerst vertellen wat er is gebeurd.

Dat is uit het leven gegrepen!

Ditmaal een blog over een procedure die ik heb gevoerd namens een alimentatieplichtige, waarin ik de rechtbank heb verzocht om voor recht te verklaren dat de partneralimentatie met terugwerkende kracht was geëindigd. De rechtsgrond die ik daarvoor heb aangevoerd, is in artikel 1:160 BW te lezen: “een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.”

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Hoe het internationaal privaatrecht (ipr) op het gebied van huwelijksvermogensrecht eindelijk weer wat overzichtelijker is geworden

Tot voor kort hadden we bij een vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding met internationale aspecten voor het bepalen van het toepasselijke recht vooral van doen met het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Sinds kort is dit verdrag aangepast. Lees meer..

Verkorting duur partneralimentatie: blij met een dode mus?

Wetswijziging op komst!
Na doorvoering van een aantal wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel is dit inmiddels door zowel de Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Het betreft de ‘wet herziening partneralimentatie’, die naar verwachting (maar helemaal zeker weet je het nooit) op 1 januari 2020 in werking zal treden. Lees meer …

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>