6 maart 2017

Kinderen in Vechtscheidingen

Al sinds jaar en dag zoeken overheid, politiek, wetenschappers en rechters naar methodes om kinderen van ouders in een echtscheiding zo goed mogelijk te beschermen. Ieder jaar zijn zo’n 70.000 minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders. Niet zelden worden zij daar het slachtoffer van en dragen zij de gevolgen daarvan de rest van hun leven met zich mee.
Dit leidt ook tot grote maatschappelijke schade als gevolg van (jeugd)criminaliteit, vandalisme, gedragsstoornissen, depressiviteit.

De laatste door de politiek bedachte oplossing was de invoering in 2009 van het verplichte ouderschapsplan voor mensen die wilden gaan scheiden. De gedachte was dat als ouders gedwongen zouden zijn om met elkaar om tafel te gaan zitten en afspraken te maken hoe het verder moet met de kinderen na de scheiding dat kan allemaal beter zou gaan. Dit blijkt een illusie.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat de juridische conflicten sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan niet zijn afgenomen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het aantal vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan is toegenomen en dat er meer sprake is van depressieve gevoelens en agressief gedrag bij kinderen dan voorheen. Het verplichte ouderschapsplan heeft de kinderen die te maken krijgen met een scheiding van hun ouders dus weinig of niets gebracht.

Ondertussen zoeken rechters, wetenschappers en politiek naar alternatieven om de belangen van kinderen in een echtscheiding zo goed mogelijk te waarborgen. Gedacht wordt aan verplichtstelling van ouderschapsbemiddeling (mediation) of verplichte deelname van scheidende ouders aan voorlichtingsbijeenkomsten over de effecten van een echtscheiding op kinderen.

Om de belangen van kinderen in problematische echtscheidingen zo mogelijk te beschermen kan de rechter ook nu al naast een toeziend voogd ook een bijzondere curator benoemen. Die adviseert de rechter dan specifiek over wat het meest in het belang is van de kinderen. Meestal is dit een advocaat. Die vertegenwoordigt dan het kind in de echtscheidingsprocedure. Een advocaat is echter jurist en in het algemeen beschikt deze niet over gedragswetenschappelijke kennis. Daarom is enige tijd geleden bij de rechtbank Zeeland-West Brabant een experiment gestart met de benoeming van gedragsdeskundigen (pedagogen, psychologen) tot bijzonder curator. Die voert gesprekken met het kind, de ouders en anderen die direct bij de opvoeding zijn betrokken, bijvoorbeeld leraren en onderwijzers. De gedachte is dat deze vanuit zijn gedragswetenschappelijke kennis en ervaring beter in staat zijn om met de kinderen te praten en te achterhalen wat er speelt in het gezin. Het experiment is in november 2016 afgerond met een evaluatierapport.

De ervaringen waren positief. Rechters vinden dat het inzetten van gedragsdeskundigen als bijzondere curator grote voordelen heeft. Rechters krijgen beter inzicht in wat echt in het belang van het kind is en wat de gevolgen zijn van het gedrag van de ouders op het welzijn van de kinderen. Ook ouders krijgen door de gesprekken met de bijzondere curator meer inzicht in de schadelijkheid van hun ruzies voor de kinderen. Zij staan meer open voor verandering van hun gedrag en soms lukt het hen daarna om alsnog zelf tot afspraken te komen over bijvoorbeeld de omgangsregeling. Bovendien ontstaat er beter zicht op wat de beste vorm van hulpverlening is. Naar aanleiding van de bij de rechtbank Zeeland-West Brabant opgedane ervaringen zullen ook bij de andere rechtbanken vaker gedragsdeskundigen worden ingezet als bijzonder curator.

Intussen geldt het wettelijk verplichte ouderschapsplan nog steeds en kunnen scheidende ouders, mits ze er serieus mee omgaan en er een goede invulling aan weten te geven, met een ouderschapsplan wel degelijk veel voordeel voor de kinderen bereiken.

Binnenkort zal op onze website een uitvoerige Whitepaper worden gepubliceerd met tal van wetenswaardigheden, tips en adviezen rond het Ouderschapsplan, die we u van harte aanbevelen.

Verkorting duur partneralimentatie: blij met een dode mus?

Wetswijziging op komst!
Na doorvoering van een aantal wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel is dit inmiddels door zowel de Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Het betreft de ‘wet herziening partneralimentatie’, die naar verwachting (maar helemaal zeker weet je het nooit) op 1 januari 2020 in werking zal treden. Lees meer …

Meerdere malen niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnen is een grond voor ontslag

Ondanks ernstig verwijtbaar ontslag, toch recht op transitievergoeding:
Een werknemer van Friesland Campina meldt zich in juli 2015 ziek. Nog dezelfde maand krijgt hij van de werkgever twee officiële waarschuwingen omdat hij niet regelmatig contact houdt met zijn leidinggevende zoals het verzuimprotocol eist, tot drie keer toe een telefoongesprek afbreekt en een gesprek met de bedrijfsarts abrupt staakt toen zijn reïntegratie-verplichting aan de orde kwam. In oktober en november 2015 verschijnt de werknemer niet bij de bedrijfsarts na daartoe te zijn opgeroepen.

Dag van het Erfrecht: 22 maart 2019

Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ op vrijdag 22 maart 2019 opent ons kantoor voor u haar deuren tussen 09.00 en 12.00 en tussen 14:00 en 17:00 uur en kunt u vrijblijvend langskomen om uw erfrechtelijke kwestie met een van onze erfrechtadvocaten te bespreken.

WIJZIGING VAN OVEREENGEKOMEN PARTNERALIMENTATIE

In artikel 1:401 lid 1 BW is bepaald dat een overeenkomst betreffende levensonderhoud bij rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Cruciaal voor het welslagen voor een wijziging van een overeengekomen partneralimentatie zijn in deze wettelijke bepaling het woord ‘nadien’ en het begrip ‘wettelijke maatstaven’. Dit vraagt om een nadere uitleg.

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is

Waarom drinkt de mens al eeuwenlang alcohol – als het toch zo slecht voor lichaam en geest is? Die vraag stelden de onderzoekers van het departement Experimentele Psychologie aan de Universiteit van Oxford zich. Heeft matig drinken dan toch geen positieve effecten? Het antwoord, zo zegt professor Robin Dunbar nu, is: ja. Meer zelfs: alcoholgebruik speelt een grotere rol in de evolutie van de mensheid dan we dachten.

Geen bestuurder ondanks inschrijving handelsregister?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 11 juli 2018 een vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag aan de orde kwam, of iemand die in het handelsregister staat ingeschreven als bestuurder van een vennootschap, toch geen bestuurder kan zijn.

Recht op bonus ondanks finale kwijting in vso

Het Hof in s’-Hertogenbosch oordeelde op 5 juni jl. dat een finale kwijtingsclausule in een beëindigings- c.q. vaststellingsovereenkomst niet tot gevolg heeft dat de werknemer zijn recht op een bonusuitkering en een loonsverhoging verliest. Dat werknemer zijn taak onvoldoende had vervuld achtte het Hof onvoldoende onderbouwd.

Schenken gratis drank geen reden voor ontslag op staande voet

Het gratis schenken van twee drankjes door een Van der Valk medewerker op een besloten borrel is volgens de kantonrechter in Alkmaar geen reden voor ontslag op staande voet.

De feiten
De betreffende medewerker was sinds 1 september 2017 als medewerker bediening in dienst bij het Van der Valk Hotel in Hoorn. De voor bepaalde tijd overeengekomen arbeidsovereenkomst van werknemer is op 30 april 2018 van rechtswege geëindigd. Bij zijn indiensttreding heeft werknemer een huishoudelijk reglement ontvangen, waarin onder meer staat opgenomen dat het zonder toestemming gratis weggeven van consumpties aan gasten is verboden en tot ontslag op staande voet kan leiden. Ook staat in het reglement opgenomen dat diefstal – waaronder wordt verstaan: het zonder toestemming meenemen van goederen uit het hotel – een reden is voor ontslag op staande voet.


Concurrentiebeding voorkomt vertrek goed opgeleid personeel naar derden niet

Het voorkomen dat “goed opgeleid personeel” overstapt naar een concurrent, is geen doel dat door het concurrentiebeding wordt beschermd.

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen: zóóó 2017

De algehele gemeenschap van goederen door huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat niet meer, althans niet meer automatisch voor mensen die op of na 1 januari 2018 huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Voor diegenen die dit wel willen, kan dit wel, maar dan dienen zij dit overeen te komen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris.

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>