mr. E.R. Jonker (Erwin) | 20 oktober 2020

Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW).

Doordat de rechtspersoon als rechtssubject met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor al haar verplichtingen, leidt het gebruik van een rechtspersoon per definitie tot beperking van aansprakelijkheid bij degenen die zich van die rechtspersoon bedienen.

Een rechtspersonen, zoals een vennootschap, is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. In beginsel zijn noch de aandeelhouders of de oprichters noch de bestuurders / commissarissen aansprakelijk voor de schulden en/of rechtshandelingen van de rechtspersoon. In principe bestaat er dus geen bestuurdersaansprakelijkheid.

De rechter is dan ook zeer terughoudend bij het toewijzen van vorderingen waarbij voorbij wordt gegaan aan de hiervoor genoemde rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon. In de jurisprudentie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden bekend. Uitgangspunt is dan ook; een bestuurder van een rechtspersoon is niet aansprakelijk jegens derden.

In alle gevallen mag in het algemeen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap wel onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn als hij dus bijzonder onzorgvuldig is geweest en een derde daardoor schade heeft geleden. De belangrijkste voorbeelden van onrechtmatig handelen waarvoor bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden zijn:

• indien een bestuurder namens de vennootschap een verplichting aangaat, terwijl de bestuurder ten tijde van het aangaan van de verplichting wist of kon verwachten dat de rechtspersoon de schuld niet zou kunnen betalen (dit wordt ook wel de Beklamel-norm genoemd);
• indien sprake is van betalingsonwil (andere crediteuren worden wel voldaan, maar de schuld aan één crediteur wordt bewust niet betaald);
• indien een bestuurder bewerkstelligt of toelaat dat de door hem bestuurde vennootschap een eerder door haar aangegane overeenkomst niet nakomt en daardoor aan de wederpartij van de vennootschap schade berokkent (ook wel verhaalsfrustratie genoemd).

Het is voor een eisende partij niet altijd eenvoudig om aan te tonen dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

Volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv zal in de ‘normale’ situatie de eisende partij in geval van bijvoorbeeld de Beklamel-situatie moeten aantonen dat de bestuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomt al wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon de overeenkomst met de individuele crediteur niet zou kunnen nakomen en ook voor de ontstane ook geen verhaal zou kunnen bieden.

Omdat het voor de individuele crediteur vaak lastig zal zijn om bewijs te leveren ten aanzien van het onrechtmatig handelen van de bestuurder, wordt in sommige situaties de individuele crediteur processueel geholpen door de rechter.

In één situatie waarin aannemelijk was dat de vennootschap ten tijde van de opdracht over onvoldoende middelen beschikte en/of kon beschikken om haar verbintenis tot betaling aan de wederpartij te voldoen, heeft de rechter de bewijslast ten aanzien van het ontbreken van deze wetenschap wel bij de bestuurder gelegd.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. E.R. Jonker.

mr. E.R. Jonker (erwin)

ondernemingsrecht | overige rechtsgebieden | huurrecht | overeenkomstenrecht

Erwin is geboren en getogen in Zuidlaren. Hij heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1998 afgestudeerd met als specialisatie Bedrijfsrecht.

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

De pijn verdelen

De meeste van mijn zakelijke cliënten hebben 2020 gelukkig overleefd, maar als de huidige beperkingen blijven, dan ben ik bang dat een paar cliënten van mij het einde van 2021 niet gaan halen. Dat alleen de loonkosten (deels) worden vergoed is op zichzelf een prima initiatief. Ondertussen lopen de andere vaste lasten wel keihard door terwijl de omzetten sterk onder druk staan.

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 18 februari 2021 BREAKING NEWS: Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo ‘gewoon’ werknemers zijn met een...

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 31 december 2020 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT FeitenWerknemer is ruim 30 jaar als ambtenaar in dienst van de Rijksoverheid, waarvan 23 jaar als...

Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 4 augustus 2020 Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer Wwft Met de invoering van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>